آیا حکم جناب عمر بن خطاب می تواند آیه ای از قرآن را نسخ کند؟ چاپ
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 
احکام فقهی مورد اختلاف - متعه ازدواج(ازدواج موقت)

آیا حکم جناب عمر بن خطاب می تواند آیه ای از قرآن را نسخ کند؟

برخى حكم عمر را به تنهايى سندى معتبر و براى نسخ و لغو متعه، كافى مى دانند.

در پاسخ بايد گفت: مقام و موقعيت ناسخ بايد بالاتر از ابلاغ كننده باشد. چون عمر از رسول الله(صلى الله عليه وآله) نمى تواند بالاتر باشد، پس اين دليل هم باطل است. مضافاً بر اين كه هيچ حديثى، چه از شيعه و چه از سنى، وجود ندارد كه پيامبر، قول عمر را سنديت بخشند و مسلمين را به پيروى از آن فراخوانند. علاوه بر اين اگر خليفه اى بتواند حكم پيامبرى را فسخ كند، مى توان گفت كه: حاكمان و خليفه هاى بعدى نيز مى توانند حكم خليفه را فسخ كنند. از جمله امام على(عليه السلام) هيچگاه اين حكم را نپذيرفته اند و يا حاكمان كشورهاى اسلامى صيغه متعه را جايز شمرده اند اما سخن عمر همچنان پابرجاست!!