آیا به صحابه باید اقتدا کرد؟! – شراب خواری بعضی صحابه چاپ
امتیاز کاربر: / 1
بدخوب 
صحابه(بحث های استدلالی) - آیا باید به این صحابه اقتدا کرد؟!

آیا به صحابه باید اقتدا کرد؟! – شراب خواری بعضی صحابه

ابن حجر مكى در جلد دهم فتح البارى مى نويسد: ابوطلحه زيد بن سهل در منزل خويش مجلس دوستانه اى تدارك ديده بود و ده نفر را به آن مجلس دعوت نمود كه همگى شراب نوشيدند. نام اين ده نفر را چنين ذكر مى كند:

1-ابوبكر بن ابى قحافه

2- عمر بن الخطاب

3- ابوبكر بن شغوب

4- ابوعبيده جراح

5-ابى بن كعب

6-سهل بن بيضا

7-ابوايوب انصارى

8- ابوطلحه (صاحب مجلس)

9-ابودجانه سماك بن خرشه

10-انس بن مالك (در آن زمان 18 ساله و ساقى مجلس بوده است)

خبر فوق را نيز بيهقى در جلد هشتم كتاب «سنن» از خود انس بن مالك نقل مى كند كه مى گويد: من در آن روز از همه كوچكتر و ساقى مجلس بودم و ابوبكر نيز اشعارى در مرثيه كفار و مشركين و كشته شدگان بدر مى سرود!؟

بخارى نيز در صحيح خود در تفسير آيه خمر، مسلم در صحيح خود در كتاب «اشربه باب تحريم الخمر»، امام احمد حنبل در جلد سوم مسند، سيوطى در جلد دوم درالمنثور، طبرى در جلد هفتم تفسير، عسقلانى در جلد چهارم اصابه و بدر الدين حنفى در جلد دهم عمدة القارى، مطلب فوق را آورده اند و با توجه به تاريخ مندرج در اين كتب، معلوم مى شود كه اين مجلس بعد از نزول آيات تحريم شراب بوده است.