آیا باید به این صحابه اقتدا کرد؟!- اگر همه صحابه عا د لند چرا خلیفه دوم منزل «رُوَيشِدالثقفي» را به جرم فروش خمر ، آتش زد چاپ
امتیاز کاربر: / 0
بدخوب 
صحابه(بحث های استدلالی) - آیا باید به این صحابه اقتدا کرد؟!

آیا باید به این صحابه اقتدا کرد؟!- اگر همه صحابه عا د لند چرا خلیفه دوم منزل «رُوَيشِدالثقفي» را به جرم فروش خمر ، آتش زد


خليفه دوّم عمر بن خطّاب خانه رُوَيشِدالثقفي را آتش زد به دليل إين كه جائي براي فروش خمر شده بود ،مگر او صحابه نبود که ما باید به او اقتدا کنیم ؟!!

حالا به چه شكل عزیزان اهل سنت ميگويند كه تمام صحابه عادل هستند ..

در حالي كه خود خليفه دوّم خانه إين ها را آتش زده است !؟

منبع إين مطلب در كتاب معتبر :

تاريخ مدينه منوّره
نوشته : ابن شبّه نميري (كه أز علماي بزرگ أهل تسنّن ميباشد)
تحقيق : فهيم محمد شلتوت
نشر : دار التراث